...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

poradniadobryplan.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.poradniadobryplan.pl prowadzony przez Dorotę Święch
w ramach działalności gospodarczej pod firmą LEK. DOROTA ŚWIĘCH – LEKARZ I DIETETYK,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul. ks. bp. Bogedaina 41, 43-200
Pszczyna, NIP: 6381835330, REGON: 381203110, zwana dalej „Sprzedawcą”.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej – dietetyk.dp@gmail.com,
– korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
a. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
c. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status
przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności
gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy
wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, tak fizyczna, jak i treść cyfrowa, prezentowana w Sklepie
Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
f. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
g. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.poradniadobryplan.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
h. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie
oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane Produkty poprzez stronę internetową.
Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez
prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia
bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym
a Sklepem jako Sprzedawcą.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z
treścią niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie zakupione na stronie Produkty objęte są autorskimi prawami osobistymi i majątkowymi.
6. Klient składając Zamówienie wykupuje licencję na dostęp do materiałów, w ramach której otrzymuje
niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej przez czas nieoznaczony,
zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie publikacji elektronicznej na własnych nośnikach pamięci.
7. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych Produktów w jakikolwiek sposób
wykraczający poza zakres użytku osobistego. Zabrania się jakiegokolwiek powielania, wyświetlania,
wypożyczania, publicznego pokazywania czy też innego rozpowszechniania całości lub fragmentów
Produktów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Sklepu.
8. Udostępnione przez Sklep Produkty nie zostały poprzedzone wywiadem żywieniowym z kupującym
oraz mogą nie być dostosowane do aktualnych wyników badań Klienta. Produkty dostępne w Serwisie
nie są przeznaczone dla wszystkich w szczególności dzieci i młodzieży, sportowców trenujących
wyczynowo, kobiet ciężarnych i karmiących, osób z chorobami przewlekłymi tak jak cukrzyca i innych
osób będących na innej niż standardowa diecie (chyba ze co innego jest stwierdzone na stronie
produktowej).
9. Każdorazowo przed rozpoczęciem stosowania Produktów powinno się zasięgnąć indywidualnie porady
lekarza lub dietetyka, który oceni ryzyko i możliwość stosowania danego Produktu przez konkretnego
Klienta.
10. Sklep nie gwarantuje, że stosowanie się do informacji zawartych w Produktach przyniesie zamierzony
rezultat i czy nie spowoduje wystąpienia skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków
ubocznych Klient powinien natychmiast zaprzestać dalszego stosowania Produktu i jak najszybciej
skonsultować się z lekarzem.
11. Sklep nie bierze odpowiedzialności za zastosowanie Produktu przez Klienta i możliwe zmiany jego
stanu zdrowia z tym związane. Klient zobowiązany jest do bieżącej konsultacji z lekarzem i bieżącego
poddawania się badaniom lekarskim w celu dbania o swój stan zdrowia. Serwis ma jedynie obowiązek
dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z zawartą umową.
12. Dietetycy pracujący dla Sklepu posiadają stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji
dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań oraz dokładają należytej
staranności w celu zapewnienia działania zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami
uwzględniając poszanowaniem praw pacjenta, zasady etyki i poufności.
13. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że konsultacje udzielane przez dietetyków
pracujących dla Sklepu zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia Klienta i wyników badań z
uwzględnieniem aktualnej wiedzy i doświadczenia dietetyka oraz oparte są na założeniu, że Klient nie
zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę. Nie dotyczy to publikacji
możliwych do zakupienia w Serwisie, które zawierają ogólną wiedzę i mogą ale nie muszą być
odpowiednie do zastosowania w każdym przypadku.
14. Część usług na stronie jak rejestracja na konsultację i inne wyraźnie oznaczone, realizowane są za
pomocą funkcjonalności udostępnionej przez portal Calendy.com. Portal ten posiada swój własny
regulamin i politykę prywatności. Korzystanie z tych funkcji oznacza zapoznanie się i akceptację
regulaminu i polityki prywatności portalu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
e) program do odczytu plików formatu PDF.
2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów
technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu
i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
e) program do odczytu plików formatu PDF.
4. Dokładne parametry techniczne wymagane do tego, by uruchomić daną treść cyfrową, wskazane są
zawsze na stronie produktowej przed dokonaniem zakupu. Dokonując zakupu, Klient oświadcza, że
przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam
wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionej treści cyfrowej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do
Produktów.
6. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie
od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do
formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto
klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień.
Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji.
Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia
specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego
Produktu.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych
Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia
poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia,
dostępności Produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu
dostarczenia Produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich
weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez
użycie przycisku „zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail
stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem
złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i
opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy
składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o
uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku
oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów
6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie:
zamawianych Produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór
dokonywany jest przez: wybranie Produktu i dodanie go do koszyka.
7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość Produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu
dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych
Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie
produktowej.
8. Niektóre Produkty znajdujące się w ofercie stanowią łączony pakiet składający się z treści cyfrowej
oraz możliwości odbycia konsultacji wraz z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Sklep. W
takim przypadku Klient otrzyma wraz z treścią cyfrową, udział w wydarzeniu lub konsultacji w
określonym z góry terminie, wskazanym w ramach opisu Produktu. Sklep zastrzega, że w przypadku
takiego pakietu nie jest możliwe częściowe odstąpienie tj. np. odstąpienie jedynie od udziału w
wydarzeniu/konsultacji.
9. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem i braku możliwości realizacji
Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni,
licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża
zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W
przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest
informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość
dokonania wyboru pomiędzy:
a) częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia
dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
b) anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia
lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia,
Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

§ 4 TREŚCI CYFROWE

1. Sklep w ramach swojej oferty oferuje możliwość zakupu treści cyfrowych w postaci m.in. ebooków i
innych mediów nie zapisanych na nośniku fizycznym.
2. Zakup dostępu do treści cyfrowych z asortymentu Sklepu odbywa się w sposób identyczny do tego
obowiązującego w przypadku innych Produktów, tj. Klient wybiera interesującą go treść i dodaje ją do
koszyka w celu następczego opłacenia.
3. Przed złożeniem zamówienia Klient, przez zaznaczenie stosownego pola w formularzu zakupu,
oświadcza, że został przyjął do wiadomości i zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy
zakupu ze względu na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na fizycznym nośniku.
4. Sklep ma obowiązek dostarczyć usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy chyba, że strony
ustaliły inne warunki. Dostawa treści elektronicznych odbywa się niezwłocznie drogą elektroniczną po
zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep poprzez przesłanie danej treści do Klienta za pomocą wiadomości e-
mail na adres wskazany w formularzu Zamówienia, jako załącznik lub w formie linku umożliwiającego
jej pobranie.
5. W przypadku jeżeli Sklep nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie po zawarciu umowy lub w
terminie umówionym, Klient będący konsumentem ma prawo wezwać Sklep do spełnienia
świadczenia, a następnie odstąpić od umowy. Wezwanie takie należy kierować drogą elektroniczną na
adres Sklepu podany na początku niniejszego Regulaminu. Klient będący Konsumentem może
odstąpić od umowy bez wezwania, po otrzymaniu od Sklepu informacji o niemożności zachowania
terminu dostawy, jeśli wcześnie zastrzegł termin dostawy treści cyfrowej jako istotny.

§ 5 KONSULTACJE

1. W ramach swojej oferty Sklep oferuje możliwość wzięcia udziału we wstępnej konsultacji dietetycznej z
lekarzem dietetykiem.
2. Klient nabywa możliwość odbycia konsultacji poprzez dodanie jej do koszyka, wybranie metody
płatności i następnie uiszczenie ceny. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sklepu, Klient
niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie nabycia możliwości odbycia konsultacji wraz z krótkim
podsumowaniem najważniejszych informacji na temat konsultacji, w szczególności jakie informacje na
temat swojego stanu zdrowia Klient powinien posiadać w momencie odbywania konsultacji.
3. Liczba terminów konsultacji jest ograniczona, a o możliwości odbycia konsultacji decyduje kolejność
zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. O dostępności miejsc informuje strona produktowa konsultacji.
4. Możliwość odbycia konsultacji może być sprzedawana tak w formie indywidualnej i jednorazowej, jak i
w formie pakietu zawierającego kilka konsultacji w ramach procesu dietetycznego i opłacanego z góry.
Szczegóły odnośnie rodzaju konsultacji zawarte są zawsze w opisie wydarzenia, przed dokonaniem
zakupu.
5. Konsultacje organizowane przez Sklep mogą odbywać się tak w formie stacjonarnej , jak i w formie
zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, tj. np. aplikacji Zoom, Microsoft Teams i
innych w zależności od wyboru Sklepu. O tym w jakiej formie i za pomocą jakich środków
komunikacji dane wydarzenie będzie prowadzone, Klient jest informowany przed złożeniem
Zamówienia w opisie wydarzenia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konsultacji, a nawet odwołania jej przed planowaną
datą jej rozpoczęcia jeżeli zaistnieje zdarzenie losowe uniemożliwiające organizację wydarzenia. W
przypadku wystąpienia takich okoliczności, Sklep zaproponuje inny termin konsultacji lub – w razie
braku zgody na zmianę terminu przez Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni od poinformowania, nie później
jednak niż do dnia poprzedzającego dzień konsultacji – niezwłocznie zwróci w całości wniesione
opłaty.

6 | Strona
7. Klient może odstąpić od konsultacji do 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem planowanej konsultacji,
zachowując jednocześnie prawo do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. Odstąpienie przez Klienta w
późniejszym terminie, ale jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji jest możliwe natomiast wiąże się z
potrąceniem 50% wpłaconej kwoty. Po rozpoczęciu wydarzenia zwrot środków nie jest możliwy.
8. Brak obecności Klienta na konsultacji bez formalnego zgłoszenia odstąpienia od udziału nie zwalnia z
konieczności opłacenia 100% ceny udziału w wydarzeniu i nie uprawnia do zwrotu jakichkolwiek kwot
uiszczonych.
9. Klient składający i opłacający konsultację w swoim imieniu może wyznaczyć inną osobę na swoje
miejsce jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu co najmniej na 1 godzinę przed
rozpoczęciem wydarzenia.

§ 6 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny
Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na
miejsce dostawy Produktu jest naliczany). Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę
lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w
podsumowaniu Zamówienia.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
a) Przelew tradycyjny,
b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU S.A
obsługę płatności prowadzi PayU S.A (PayU), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy
ul. Grunwaldzkiej 186 (60-166), KRS 0000274399, numerem NIP 779-23-08-495, wpisana do rejestru
krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod
numerem IP1/2012.

3. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania
wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 24 godzin, Zamówienie zostaje anulowane. Po 48
godzinach od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na
podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

§ 7 REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany do wydania Produktów bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z
zawartą Umową.
2. Sklep zobowiązany jest również do wydania Produktu zgodnie z umową. Produkt jest zgodny z umową
jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku treści cyfrowych
także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, pozostają w zgodzie z ustaleniami
poczynionymi z Klientem w ramach zawartej umowy. Dodatkowo, Produkt musi nadawać się do
typowego dla niego wykorzystania, być dostarczonym w umówionej ilości, posiadać umówioną
trwałość i bezpieczeństwo, a w przypadku Produktów z elementami cyfrowymi także umówioną
kompatybilność oraz być dostarczany z niezbędnymi do jego użytkowania akcesoriami.
3. Sklep odpowiada za zgodność Produktu z umową przez okres 2 lat od dnia odbioru.  4. Klient może złożyć reklamację także wtedy, gdy niezgodność z umową powstała wskutek montażu
Produktu przez Sklep lub na jego odpowiedzialność lub gdy niezgodność wynika z błędów w instrukcji
użytkownika.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu, w szczególności przez niemożność
uzyskania do niego dostępu, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień
gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy
z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są
uprawnieniami od siebie niezależnymi.
6. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu lub świadczonych usług, Klient może
złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować
nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy lub
doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. Reklamację można złożyć w formie
elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
7. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach
konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności
kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie
stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie
rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
9. W pierwszej kolejności Konsument może zwrócić się do Sklepu z żądaniem naprawy lub wymiany
Produktu na nowy.
10. Jeżeli Sklep:
 odmówił naprawy lub wymiany Produktu, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
 wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
 wada Produktu jest zbyt istotna, by Produkt dało się naprawić;
 Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Produktu
do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.
W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
11. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym
koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności
dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego
nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
12. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z
mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie
toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi
teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich
drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie
przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, w przypadku umów o świadczenie usług udziału w konsultacjach inaczej niż na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi, prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o
uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia
m.in. jest umowa:
 o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca
wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument
jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i
uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to
do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art.
15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 i 2 albo art. 21
potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 1;

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w
Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument
rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą
elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi
jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania
cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które
mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego
zamieszkania.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14
dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego
Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.